Phỏng vấn Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

v/v: x cờ Cộng Sản Việt Nam tại khch sạn Thăng Long ở Berlin

 

Video: diễn tiến xảy ra sự kiện